این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

ردیف

موضوع

زمان

1

آغاز پذیرش مقالات

1397/08/01

2

پایان ارسال مقالات

1397/10/15

3

تاریخ برگزاری همایش

1397/11/17