این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای اصلی:

1-     دستاوردهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

2-     بازتاب های انقلاب اسلامی ایران پس از چهل سال در جهان

3-     چالش های پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران

4-     انقلاب اسلامی هویت دینی-هویت ملی- هویت تاریخی

5-     انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، تشکل های مردم نهاد، دفاع از مظلومان و مبارزه با استکبار

6-      نقش و جایگاه رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی

محور اول: دستاوردهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

چهار دهه سیاستگذاری توسعه

انقلاب اسلامی و توسعه سیاسی

انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی

انقلاب اسلامی و رونق کشاورزی و مدیریت جهادی

انقلاب اسلامی و توسعه فناوری های نوین

انقلاب اسلامی و مبادلات تجاری بین المللی

انقلاب اسلامی و توسعه صنعت

انقلاب اسلامی و توسعه روستایی و شهری

انقلاب اسلامی و اقلیت های مذهبی

انقلاب اسلامی و تحول علوم انسانی اسلامی

انقلاب اسلامی و تحول کمی و کیفی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشي

انقلاب اسلامی و نهضت سوادآموزی و ریشه کنی بی سوادي

انقلاب اسلامی و فراگیری خدمات آموزشی در سطوح مختلف علمی

عناصر گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی

محور دوم: بازتاب های انقلاب اسلامی ایران پس از چهل سال در جهان

انقلاب اسلامی و بیداری اسلامي

انقلاب اسلامی و جذب انسان های آزاده جهان به اسلام

انقلاب اسلامی و رویکرد های کشورهای همسایه

محور سوم: چالش های پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اسلامی و تعامل با منتقدان، مخالفان و معارضان

انقلاب اسلامی و تهدیدهای منطقه ای

تحریف هویت فرهنگی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و فضای مجازی و اختلال در ارتباطات و تعاملات

انقلاب اسلامی و آسیب های اجتماعی

انقلاب اسلامی و نظام خانواده

انقلاب اسلامی و مواجهه با فقر، فساد و تبعیض

انقلاب اسلامی و مواجهه با القای ناکارآمدی نظام

انقلاب اسلامی و آسیب های اجتماعی

محور چهارم: انقلاب اسلامی هویت دینی-هویت ملی- هویت تاریخی

مبانی قرآنی انقلاب اسلامی

مبانی فقهی انقلاب اسلامی·مبانی فلسفی انقلاب اسلامی

مبانی جامعه شناختی انقلاب اسلامی

مبانی انسان شناختی انقلاب اسلامی

مبانی نظری تحقق و پایداری انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامی و مردم سالاری دیني

انقلاب اسلامی و فرایند تمدن سازی

ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی

محور پنجم: انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، تشکل های مردم نهاد، دفاع از مظلومان و مبارزه با استکبار

انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت

انقلاب اسلامی و استکبارستیزی در سطح جهانی

انقلاب اسلامی و حفاظت تمامیت ارضی

انقلاب اسلامی و نهادسازی در حوزه سیاست گذاری و اجرا

انقلاب اسلامی و تشکل های مردم نهاد و جبهه مقاومت مردمی

انقلاب اسلامی و مدیریت جامعه متکثر قومی و مذهبی

محور ششم: نقش و جایگاه رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی

جایگاه رهبری در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی

نقش رهبری در طراحی راهبردهای مواجهه با دشمن

رهبری و بیداری اسلامی

امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

جایگاه رهبران فکری و فرهنگی در پیشبرد انقلاب اسلامی

نقش رهیری در گفتمان سازی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و نقش ولی فقیه در مدیریت بحران ها