این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ها
.: هزینه ها

 

ردیف

موضوع

هزینه ثبت نام (ریال)

1

ثبت نام دانشجویان

1000000

2

ثبت نام اساتید

1200000

3

سایر

1500000

4

هزینه مقاله دوم به بعد

400000